Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Dania Babci Zosi

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs organizowany przez markę Dania Babci Zosi (w niniejszym regulaminie: „Konkurs”).

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest SYS Foods Sp. z o.o. (dawniej SYS Blanka Sysiak), ul. Bobrowiecka 34a, 05-502 Kamionka 
 2. Fundatorem nagród jest SYS Foods Sp. z o.o. (dawniej SYS Blanka Sysiak), ul. Bobrowiecka 34a, 05-502 Kamionka 
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i warunki uczestnictwa w konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
 4. Konkurs organizowany jest w dniach określonych w poście konkursowym w serwisie Facebook i/lub Instagram.
 5. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji.
 6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 7. Laureat konkursu może brać udział w kolejnych konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.

§2 Uczestnik konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki:

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (w niniejszym regulaminie „Uczestnik Konkursu” albo „Uczestnik”).

 • ukończyły 18. rok życia;
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadają dostęp do Internetu;
 • posiadają aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook;
 • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski;
 • zaakceptowały Regulamin. 

3. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią zgodą ich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator może zdyskwalifikować uczestnika z Konkursu przed zakończeniem trwania Konkursu, w tym pozbawić go Nagrody, jeśli dany uczestnik jest do niej uprawniony, w sytuacji gdy uczestnik narusza postanowienia Regulaminu lub gdy Organizator uzna udział Uczestnika w Konkursie za sprzeczny z dobrymi obyczajami, obowiązującym prawem, z właściwym wizerunkiem marki Dania Babci Zosi lub ze swoim własnym interesem w sensie materialnym bądź moralnym. Organizator niezwłocznie poinformuje uczestnika o podjęciu takiej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.

§3 Czas trwania

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na profilach Facebook (https://www.facebook.com/daniababcizosi/) oraz Instagram (www.instagrma.com/daniababcizosi) marki Dania Babci Zosi. Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego do daty określonej w treści w.w posta. Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu w formie komentarz pod postami konkursowymi na profilach marki w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram.

§4 Przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi w dniach określonych w treści posta konkursowego wejść na profil marki Dania Babci Zosi na Facebooku lub Instagramie i w komentarzu pod postem konkursowym udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie Konkursowe, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, a także co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że narusza którykolwiek warunek Regulaminu nie będzie uwzględnione w Konkursie i zostanie usunięte.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich albo tworzenie kont fikcyjnych. Takie Zgłoszenia Konkursowe nie będą uwzględnione w Konkursie i zostaną usunięte. Z uwagi na to, iż nadesłane odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego służą przeprowadzeniu Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje jakiejkolwiek ich publikacji przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych odpowiedzi są wyłączone. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich oraz pokryć wszelkie koszty Organizatora poniesione z tego tytułu.
 5. Uczestnik Konkursu może dokonać nielimitowanej liczby Zgłoszeń Konkursowych, jednak wygrać jedną nagrodę.
 6. Zwycięża łącznie ilość osób wskazana w treści posta konkursowego, które prawidłowo udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe. Ilość zwycięzców może być różna na Facebooku oraz Instagramie. Jest to określone w treści posta konkursowego na danym kanale.
 7. Zadania Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową z zastosowaniem następujących kryteriów oceny: poprawność udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe, czas udzielenia odpowiedzi.
 8. Wybrane zostaną odpowiedzi udzielone w określonym w Regulaminie terminie. Wyniki konkursu - czyli lista zwycięzców - zostaną opublikowane do 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu w formie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook oraz Instagram.
 9. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności:
 10. zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego:
 • treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
 • zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, czy wyznanie;
 • zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;
 • zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności;
 • zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;
 • zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści o charakterze politycznym;
 • zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;
 • zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;
 • zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.

§5 Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości dokonania Zgłoszeń Konkursowych, oceny odpowiedzi udzielonej w ramach Zadania Konkursowego i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa). W skład Komisji wejdą 2 osoby wyłonione przez Organizatora konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§6 Nagroda

 1. Organizator przyzna określoną w treści posta konkursowego ilość nagród głównych: może być ona różna na Facebooku oraz Instagramie.
 2. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw składający się z produktów spożywczych marki Dania Babci Zosi (w Regulaminie jako „Nagroda”).
 3. Wartość Nagrody głównej wynosi ok. 50zł.
 4. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana zwolniona jest od podatku dochodowego.
 5. Organizator ma prawo przyznać nagrody dodatkowe, jeśli uzna więcej odpowiedzi za warte nagrodzenia. Organizator ma prawo przyznać mniejszą liczbę nagród głównych, jeśli Uczestnicy nie udzielą wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi.
 6. Laureatowi Konkursu nie przysługuje roszczenie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną, ani uprawnienie do przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości, o wydanie Nagrody rzeczowej, ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Po odbiorze Nagroda nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zdobyciu Nagrody przez Organizatora poprzez komentarz pod opublikowanymi w serwisach Facebook oraz Instagram postami konkursowymi oraz wiadomość prywatną w serwisie Facebook oraz w aplikacji Instagram i poinformowani o dalszych krokach związanych z wręczeniem Nagrody niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy:
 • Odmówi przyjęcia Nagrody,
 • Kontakt z Laureatem Konkursu nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po jego stronie,
 • Laureat Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody wynikającym z winy Laureata Konkursu, w szczególności błędnego podania przez Laureata Konkursu adresu lub innych danych.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest SYS Foods Sp. z o.o. (dawniej SYS Blanka Sysiak), ul. Bobrowiecka 34a, 05-502 Kamionka, NIP: 6721984053 (w niniejszym regulaminie: „Organizator”) adres kontaktowy e-mail: malgorzata.krzesniak@firma-sys.pl (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach promocyjnych Konkursu lub Marquard Media Polska Sp. z o.o., na co każdy Uczestnik wyraża zgodę. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) z następującymi wyjątkami: W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. W przypadku udzielenia nieobowiązkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w tym do otrzymania ewentualnej Nagrody.
 2. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane Uczestników nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa oraz sytuacji gdy nagrodę funduje podmiot zewnętrzny zwany Fundatorem i gdy Nagrodę należy wysłać do Laureata drogą kurierską. W takim przypadku odbiorcą danych będzie Fundator, kurier oraz dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe. W przypadku udzielenia nieobowiązkowej zgody marketingowej odbiorcami danych będą: Fundator, agencje reklamowe i marketingowe świadczące usługi na rzecz Organizatora, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w szczególności do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, w tym do końca okresu przewidzianego do złożenia i rozpatrzenia reklamacji związanych z Konkursem albo do cofnięcia stosownej zgody przez Uczestnika. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopie bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora na jego korespondencyjny lub adres e-mail malgorzata.krzesniak@firma-sys.pl najpóźniej do 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres lub adres e-mail Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.

§9 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Internetowego z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie oraz w siedzibie Organizatora. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Serwis serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na ich łamach. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl